Bulteno de Barcelona Stelo (1912-1914)

El butlletí, redactat per Josep [Jozefo] Grau, aparegué com a suplement gratuit de Kataluna Esperantisto entre el juny de 1912 i l'abril de 1914. En total es publicaren 17 números de dues o quatre pàgines en format 21x15, impresos i sovint il·lustrats.


Bulteno de Barcelona Stelo duia la divisa de Zamenhof «Barcelono, vivu, kresku kaj floru». El tema principal va ser la feina per apropar i fusionar els diferents grups esperantistes barcelonins.

Poste, la propono de Sro. Pujulà, kiu reprezentis nian grupon, estis akceptata unuanime de la sinjoroj, kiujn mi citos poste, la sekvanta konkludo:

«La kunsidanta delegitaro vidas kun simpatio kaj entuziasmo la ideon de alproksimiĝo aŭ kunfandiĝo de la grupoj en Barcelono».

Alprenis tiun decidon Sroj. Bori, en reprezento de Esperanta Aŭroro (K. E. F.); Carmona, de Paco kaj Amo; Diaz, de Esp. Racionala Grupo, (K. E. F.); Anglés, en la nomo de Ĉiam Antaŭen (K. E. F.); Hil, en tiu de La Rondo (K. E. F.); Piñol, reprezentanto de Supren! (K. E. F.); Cruz, de Esperanta Movado; Agut delegito de Esperanta Frateco (K. E. F.); Llorach, de Espero Kataluna; Horta, en la nomo de Semo, (K. E. F.); Pujulà reprezentanto de Barcelona Stelo (K. E. F.) kaj Blanch de Esperanto kaj Patrujo (K. E. F.). Kelkaj el tiuj sinjoroj sciigis, ke la signifo de iliaj voĉoj povos esti ŝanĝata de la decidoj de la grupoj respektivaj, kiuj rajtigis ilin kiel aŭskultantojn de la projekto; tamen ili diris, ke tio ne estas esperebla.

Aprobinte ke la sama komisiono daŭrigu laboradon pri la projekto prezentita, per kantado de «La Espero» oni finis la kunsidon.

Per fi el projecte unificador va tenir èxit (tot i el rebuig de Espero Kataluna) i va néixer la Barcelona Esperantisto Societo. Per aquest motiu, des de el número 7 (13) de setembre-octubre de 1913, el butlletí es publicà sota el nom «Bulteno de Barcelona Stelo (Filio de B. E. S.)»

Al gener de 1914, E. Pellicer va substituir Josep Grau com a redactor del butlletí.

1912

núm. 1, juny 1912, pàgs: 4

núm. 2, juliol 1912, pàgs: 2

núm. 3, agost-setembre 1912, pàgs: 2

núm. 4, octubre 1912, pàgs: 2

núm. 5, novembre 1912, pàgs: 2

núm. 6, desembre 1912, pàgs: 2

Jarkolekto 1912, pàgs: 14

1913

núm. 1 (7), gener 1913, pàgs: 2

núm. 2 (8), febrer 1913, pàgs: 2

núm. 3 (9), març 1913, pàgs: 2

núm. 4 (10), març 1913, pàgs: 2

núm. 5 (11), juny-juliol 1913, pàgs: 4

núm. 6 (12), agost 1913, pàgs: 2

núm. 7 (13), setembre-octubre 1913, pàgs: 2

núm. 8 (14), novembre-desembre 1913, pàgs: 2

Jarkolekto 1913, pàgs: 18

1914

núm. 1 (15), gener-febrer 1914, pàgs: 2

n-ro 2 (16), març 1914, pàgs: 2. L'exemplar falta a BM

núm. 3 (17), abril 1914, pàgs: 2

Jarkolekto 1914, pàgs: 4

Publicacions digitalitzades

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso i La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018