Orienta Azio (1911-1916)

Passat més d'un segle des de la seva publicació, Orienta Azio conserva un gust especial a les prestatgeries de revistes en esperanto. Aquesta petita joia –amb dibuixos en color, escrita a mà y reproduïda amb hectògraf– es publicà a Tokio entre els anys 1911 i 1916. Les cobertes cosidas a mà li donen avui aspecte de curiosa artesania.

Al 1906, a instàncies entre d'altres de Kuroita Kacumi, es va fundar la Japana Esperantista Asocio. Llur publicació oficial La Japana Esperantisto (després sense article) de seguida va veure la llum i es va mantenir fins el mes d'octubre de 1911. Tot just després d'aquesta desaparició temporal es creà Orienta Azio.

La nova revista, que tenia una suscripció anual de 1,20 spesmiloj, es definia així:

La revista mensual internacional Orienta Azio es la única bella revista amb ilustracions acolorides que es publica al Japó, Xina i Corea [...]

Un cop desapareguda Orienta Azio, els esperantistes japonesos s'organitzaren en una nova associació, el Japana Esperanto-Instituto, al 1919. Només un any després va néixer la seva nova publicació mensual La Revuo Orienta, que encara avui es publica.

Descarrega, núm 1 (novembre 1911), pàgs: 30

Fitxa en Bibliografio de Esperanto Periodaĵoj en aŭ pri Esperanto

10632. Orienta Azio. Ĉiumonata internacia gazeto. Eld. Sakaigo Soin. [Esperanto-Librejo]. Tokyo (JP), nov. 1911 - aŭg. 1916*, 40 + IV p. 18x12, aŭtografita, mane kolorita, mariagrafe kopipresita de Harada yubi. 58 n-roj. Red. s-roj Harada yubi [ps. Soken] kaj Segaigo Ŝoin [Esperanto-Librejo]. IEMW 703.510-B.Esp. GEBAA (2063). [6234]. Fontoj: Okcident-Hungara Stelo, 1912/1-2, p. 11; La Revuo, Julio 1913, p. 168 (kovrilpaĝo); La Holanda Pioniro, junio 1915, p. 100; La Ondo de Esperanto, 1917/1, p 9 ; Stojan (3389), p. 326; Takács (941); La Revuo Orienta*, 1970/10, p. 19.

Publicacions digitalitzades

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso i La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018